בס"ד

martedì, Marzo 9, 2021

Parashà in 3 minuti
Sefer Bamidbar

Clicca sul nome della parashà

Parashà di Bamidbar

Parashà di Nassò

Parashà di Behalotecha

Parashà di Shelach

Parashà di Korach

Chi troppo vuole…

Parashà di Chukat

In picchiata per rinascere

Parashà di Balak

Parashà di Pinchas

Effetto boomerang

Parashà di Matot

Jewish Pride

Parashà di Ma'asei

Jewish Pride